NVVP – Nederlandse vereniging van vrijgevestigde psychotherapeuten

0

Voor gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen (in opleiding) heeft de NVVP een speciale workshop opgezet, die minimaal twee keer per jaar wordt georganiseerd. Deelnemers kunnen gratis instromen als lid van de NVVP. De workshop wordt gehouden onder de inspirerende leiding van Arnoud van Buuren, arts – psychotherapeut, die een jarenlange ervaring heeft als vrijgevestigd zorgaanbieder en inmiddels expertise heeft opgebouwd in het begeleiden van mensen die een eigen praktijk willen starten.
De deelnemers vormen zich individueel en groepsgewijs een beeld van hun eigen praktijk en krijgen alle noodzakelijke informatie voor de concrete opzet ervan. De workshop wordt mede begeleid door Jeanne Janssen, bureausecretaris bij de NVVP.

U kunt zich digitaal aanmelden voor de workshop via: Workshop voor startende praktijkhouders.

De workshop is verspreid over tweeënhalve dag.
De eerste dag staat in het teken van visie en inspiratie en is interactief van opzet. De deelnemers maken een ondernemingsplan voor hun eigen praktijk. De workshopleider inspireert en motiveert mensen om eigen ideële en praktische doelen te bereiken. Dat gebeurt groepsgewijs, met oog en ruimte voor individuele wensen.
De tweede dag is praktisch van aard en richt zich op de inhoudelijke aspecten van de bedrijfsvoering. Daarbij valt te denken aan informatie over praktijkautomatisering, wet- en regelgeving, financiën, contractering, kwaliteitscriteria e.d. Medewerkers van het NVVP-bureau zijn aanwezig om informatie te geven.Aan het eind van deze dag krijgen de deelnemers huiswerk mee: het maken van een eigen website!
De derde dag, een terugkommiddag, presenteren de deelnemers hun zelfgemaakte praktijksites en/of foldermateriaal. De worskhop wordt afgesloten met een toost op de nieuwe praktijk(plannen).

Ter voorbereiding op de workshop ontvangen de deelnemers gratis een exemplaar van het boek 
De ondernemende psychotherapeut van voormalig NVVP-voorzitter Dick Bouman.

Op Mijn NVVP, het ledendeel van deze website, staat veel informatie die basaal van belang is voor de vrijgevestigde praktijk:

► de meest relevante wet- en regelgeving, 

► een aantal beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit en het College voor Zorgverzekeringen,

► verzekeringen in het kader van de praktijkvoering (zie onderstaande download),

► folders voor cliënten en verwijzers,

► informatie over het maken van uw eigen praktijkwebsite,

► betalingsvoorwaarden die u kunt aanpassen aan uw eigen wensen,

► voorbeeldformulieren en -brieven voor de dossiervorming,

► etcetera…

download-7897271Verzekeringen voor leden van de NVVP

De NVVP hecht waarde aan transparantie van kwaliteit en wil zich daar samen met de leden voor inspannen. Op Mijn NVVP, het besloten ledendeel van deze website, vindt u in dat kader:

► Protocollen en richtlijnen die van belang zijn voor een kwalitatief goede praktijkvoering.

► Kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde GGZ-praktijk, die een vertaalslag zijn van alle wet- en regelgeving die geldt voor gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen.

► Informatie over het visitatietraject van de NVVP, dat is gebaseerd op de toepassing van de bovengenoemde kwaliteitscriteria van de NVVP.

► Informatie over de ROM-portal van de NVVP. De NVVP heeft met betrekking tot Routine Outcome Monitoring (ROM) en effectmeting een portal ingericht voor en door de leden. Op deze ROM-portal zijn de gevalideerde vragenlijsten beschikbaar tegen een aantrekkelijke prijs. Tevens kunnen op deze portal de gegevens worden verzameld, omdat een landelijke benchmark (onderlinge resultaatvergelijking) relevant is geworden nu de overheid koerst op prestatiebekostiging en liberalisering. Ten behoeve van uitkomstmaten zoals drop-outpercentage, shopgedrag, etcetera worden de data in de toekomst mogelijk gekoppeld aan de pseudonieme gegevens uit het DIS.

Meer informatie over de ROM-portal vindt u op de homepage van deze site.

Over praktijkautomatisering treft u op Mijn NVVP, het ledendeel van de NVVP-site, de volgende informatie aan:

► Overzicht van praktijksoftware
Een recent overzicht van inhoud en kosten van de diverse softwareprogramma’s voor de eerste- en tweedelijns GGZ-praktijk.

► Contact met andere gebruikers over uw softwareprogramma
In deze download vindt u de namen en de e-mailadressen van NVVP-leden die hiervoor toestemming hebben gegeven t.b.v. onderling overleg.

► De softwaregebruikersovereenkomst kunt u gebruiken voor het garanderen van een veilig gebruik van de cliëntgegevens binnen de door uw gebruikte software. Deze is door een jurist getoetst.

Privacy in de DBC-productstructuur

De DBC-productstructuur zal de komende jaren voortdurend in ontwikkeling blijven. De NVVP zal nauwlettend blijven volgen of het beroepsgeheim van de psychotherapeut daarbij niet wordt geschonden. De huidige DBC-productstructuur is feitelijk een classificatiesysteem. De grofmazige vermelding van de code van de primaire diagnose op de declaratie wordt vooralsnog niet als problematisch gezien. Verdere detaillering daarentegen wordt als onwenselijk beschouwd.
Vanuit het oogpunt van de privacy van de cliënt hanteert de NVVP als richtlijn, dat het standpunt van de belangenorganisatie van de cliënten aangaande de waarborging van de privacy van de cliënt leidend is. Deze belangenorganisatie heeft tot op heden aangegeven akkoord te gaan met de huidige DBC-productstructuur. De NVVP zal nauwe contacten met de cliëntenorganisatie houden over onder andere dit onderwerp. Hieruit volgt dat de NVVP van mening is dat indien een cliënt de wens heeft om geen DBC gedeclareerd te krijgen en daarmee bewust afziet van een vergoeding vanuit de Zvw, het dan ook geen economisch delict mag zijn als de psychotherapeut geen DBC declareert en eveneens niet aanlevert aan DIS.

De NVVP is daarbij van mening dat de DBC-productstructuur in de GGz ten aanzien van de privacy van de cliënt niet moet afwijken ten opzichte van de DBC-productstructuur voor de somatische zorg. Een ander beleid in deze draagt namelijk het gevaar in zich van onnodige stigmatisering van de GGz-cliënt. De NVVP is van mening dat dit onwenselijk is.

DBC’s in de praktijk

Voor de praktische toepassing van de DBC’s in uw praktijk adviseren wij u om de volgende volgorde aan te houden bij het gebruik van documenten die u kunt inzien op het besloten ledendeel van deze website (Mijn NVVP):

► DBC, zo doe je mee (achtergrondinformatie).

► De spelregels, over de praktische kant van het registreren. Indien u niet op de hoogte bent van deze spelregels, loopt u het risico dat u cliëntgegevens niet goed registreert en deze niet goed of onvolledig gevalideerd krijgt, met als gevolg dat de uiteindelijke factuur onvolledig en dus onjuist is.

► De productstructuur met achtergrondinformatie over de factuuropbouw en wat u kunt aanbieden als zorgaanbieder: de samenstelling van de kostprijs, de tijdgrenzen, het aantal DBC’s.

► De documenten op Mijn NVVP bieden overige achtergrondinformatie.

► De inkoopgids DBC-GGZ 2011.

Basiscursus DBC’s voor GGZ-vrijgevestigden
DBC Onderhoud organiseert regelmatig cursussen voor startende GGZ-praktijkhouders, die zijn bedoeld voor iedereen die in het dagelijkse werk te maken krijgt met DBC’s in de tweedelijns GGZ. Zie voor meer informatie de website van DBC-Onderhoud.

De NVVP wil het mogelijk maken dat basispsychologen die in opleiding zijn tot gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog ook in de vrijgevestigde praktijk hun stage kunnen lopen. Tot nu toe kan dit alleen in instellingsverband. Dat betekent dat vele basispsychologen niet aan de slag kunnen. Het reeds afgeronde juridische traject (de leer-arbeidsovereenkomst) wordt momenteel afgestemd met de RINO’s. Waarschijnlijk kunnen de eerste stages in de vrije praktijk nog dit jaar van start gaan.

Meer informatie over het creëren van een opleidingswerkplek kunt u vinden op Mijn NVVP.

De beroepscode voor psychologen en de beroepscode voor psychotherapeuten zijn een belangrijk, maar slechts summier deel van de wet- en regelgeving, die van belang is voor het voeren van een eigen GGZ-praktijk. De kwaliteitscriteria voor de vrijgevestigde praktijk van de NVVP zijn een weerslag hiervan. Deze relevante informatie voor de vrijgevestigde praktijk vindt u op het ledendeel van deze site, Mijn NVVP.

download-7897271Beroepscode voor psychologen
download-7897271Beroepscode voor psychotherapeuten