Europa: Een zinkend schip

0

Laatste reis. “Terwijl de wereld om ons heen in sneltreintempo verandert en de echte grote crisis dichterbij komt vergadert de Tweede Kamer over de Hedwigepolder en het beleid van de vorige regering. Terwijl onze maatschappij slagzij maakt zoals de Titanic dat deed op zijn laatste reis, spelen het orkest in Brussel en het strijkje in Den Haag achter beslagen patrijspoorten. We staan aan de vooravond van een van de grootste omwentelingen in de geschiedenis. In plaats van ons te laten verrassen, kunnen we ons maar beter voorbereiden.” (blz. 8)

Met bovenstaand citaat uit de proloog is meteen de toon gezet en zitten we middenin het thema van een van de beste boeken die tot nu toe over de huidige crisis is geschreven. De schrijver van dit in 2012 verschenen werk is de Lees dit Nederlandse wiskundig ingenieur Kees Pieters (1955). Hij heeft gewerkt voor de olie-industrie en de overheid in Operationele Research en ICT. Net zoals wijzelf is de auteur ervan overtuigd dat we te maken hebben met een multidimensionele crisis.

In zijn beschouwingen analyseert hij uiteraard geregeld de Nederlandse situatie maar ook het politieke reilen en zeilen van Vlaanderen in de Belgische context komt aan bod. Pieters onderscheidt een vijfvoudig faillissement van het Westen, namelijk dat van onze democratie, van het financieel systeem, van Europa, van onze economie en van de overheid. Overlopen we even zijn belangrijkste vaststellingen :

Failliet van de democratie. Er is een kloof tussen burger en politiek. Beslissingen worden niet meer genomen op basis van de verzuchtingen van de burger. De invloed van het publiek op de nationale politiek is zeer gering. Op het Europese beleid is die invloed gewoonweg onbestaande.
Door toenemende bevoegdheidsoverdrachten worden de nationale grondwetten omzeild. Pieters vreest dat we op weg zijn naar een onpraktische wereldregering en bijhorende dictatuur.

Failliet van het financieel systeem. Centrale banken creëren geld uit het niets en commerciële banken zijn georganiseerd volgens het principe van fractioneel-reservebankieren. Het produceren van op schulden gebaseerd monopolygeld is dus gelegaliseerde valsmunterij. Banken zijn fundamenteel instabiel want risicovol door te grote verschillen tussen eigen – en vreemd vermogen (te grote hefbomen). Ons financieel-economisch systeem moet het hebben van inflatie-aangedreven groei. Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 valt de groei in de Westerse economieën echter terug en gaan de hefbomen in omgekeerde richting werken. Een heuse implosie van het wereldwijde geldstelsel komt dan akelig dichtbij. Politici en bankiers hebben er echter alle belang bij om het bestaande geldscheppingsmonopolie te handhaven.

Failliet van Europa. Bij de constructie van de Europese Unie (EU) hebben de beleidsmakers geen rekening gehouden met diep onderliggende en onderschatte verschillen tussen de drie grote cultuurgroepen in Europa. Zo ligt de productiviteit in Noord-Europa steevast hoger dan in het zuiden. In die zin is de euro een bron van continue financieel-economische onevenwichten die finaal de eurozone zal doen uiteenspatten. De beleidsbepalers streven naar een Europese superstaat en door subtiele machtsuitbreiding – denk aan het Verdrag van Lissabon en het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) – vormt dit een bedreiging voor de democratie.

Failliet van de economie. De economische machtswissel van het westen naar Azië en enkele andere regio’s voltrekt zich voor onze ogen. Vandaag produceren de Aziaten niet alleen alles wat wij kunnen, ze ontwikkelen ook hoogwaardige technologieën maar tegen lagere kosten. Om een stabiele economie op te bouwen heeft Europa meer dan ooit behoefte aan (top)ondernemers.

Failliet van de overheid. Overheidsgeld wordt verspild aan lagere overheidsinstanties in Nederland en aan hogere overheidsorganen in België. Vele Europese subsidies zijn onverantwoord. Europa en de Verenigde Staten maken ook grote schulden om zichzelf op de been te houden. De westerse regeringen kreunen onder hoge overheidsschulden en dit maakt hen kwetsbaar voor nieuwe schokken.

Het westen lijdt ontegensprekelijk aan een reeks fundamentele ziektes. Kees Pieters heeft echter ook nagedacht over werkzame oplossingen. We vatten zijn standpunten hieromtrent even voor u samen :

Een democratische revolutie. Het ombouwen van de particratie naar een directe referendumdemo-cratie waar lobbygroepen geen kans meer krijgen. Het oprichten van een referendumpartij, een beweging zonder inhoudelijke stand- of strijdpunten, die puur tot doel heeft het democratische proces te hervormen.
Vlaanderen dient uit het Belgische harnas te stappen : onafhankelijkheid zal haar economische stabiliteit ten goede komen.

Een financiële revolutie. Het gecontroleerd verlaten van de euro om vervolgens over te gaan op een waardevaste staatsmunt, gedekt door staatsbezit. Er zal dan geen inflatie meer zijn en zo krijgen we een economie waar alleen nog volledig reservebankieren is toegestaan. Er dienen lokale financieringsmarkten te worden opgericht waarbij bedrijven vooral hun eigen vermogen zullen aanwenden.

Een natuurlijk Europa. De meest natuurlijke vorm van bestuur is dat ieder volk zichzelf bestuurt. Ontwikkel daarom de EU naar een confederatie, een samenwerkingsverband van onafhankelijke staten.

Een zuinige, slimme overheid. De overheid wordt verplicht om buffers aan te leggen in goede tijden voor minder goede tijden. Het is essentieel dat er gekapt wordt in de regelgeving.

Een aantal andere zorgwekkende onderwerpen, met name de aankomende vergrijzingsbom en de klimaatverandering annex ecologische problematiek, komen in het boek niet of nauwelijks aan bod.
Tot op heden hebben we evenwel geen enkele publicatie doorgenomen die zulk een helder helikopterzicht verschaft van hetgeen er duidelijk verkeerd loopt met financiën, economie en staat.
Pieters ziet goed de verbanden en zet die kundig uiteen. Hij onderbouwt zijn stellingen met overzichtelijke tabellen en grafieken : ook dat maakt zijn boek behoorlijk leesbaar.

We kunnen er niet omheen : vooral het westerse deel van de mensheid wordt geconfronteerd met een niet meer te ontkennen systeemcrisis, echt een crisis van onze beheers- en bestuurssystemen.
De auteur beschouwt de voortschrijdende afbraak van onze democratie als het grootste probleem :
“De Europese Unie is dus de grootste bedreiging van de democratie in Europa en daarmee indirect de grootste bedreiging van onze welvaart.” (blz. 155)
In de epiloog luidt het dan zo : “Alleen het overnemen van de macht door de bevolking kan Nederland, Vlaanderen of ongeacht welk ander Europees land behoeden voor de ondergang.” (blz. 245)

“Het Westen 5x failliet” werd allicht niet op gejuich onthaald door de regerende elite maar is zonder meer verplichte lectuur voor al diegenen die zich bezorgd maken over onze toekomst en die van onze kinderen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here